BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ

ESASLAR

TOROS  ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL  ARAŞTIRMA PROJELERİ  (BAP) UYGULAMA  ESASLARI

(Kabulü:  10/01/2017 tarih ve 01/01 sayılı Senato Kararı)

 

BİRİNCİ  BÖLÜM

AMAÇ,  KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR

Amaç  ve Kapsam

Madde 1 – (1) Bu Esaslar, Toros Üniversitesinde tam zamanlı çalışan öğretim elemanları ve doktora, sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar ve lisansüstü öğrenciler tarafından yürütülecek olan araştırma ve tez projelerinin seçimi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili usul ve esasları düzenler.

Dayanak

Madde 2 – (1) Bu Esaslar, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4. Maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 58. Maddesinin (b) fıkrası ile ek 28 inci maddesi ve 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” esasları çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 – (1) Bu Esaslarda geçen tanımlar aşağıda belirtilmiştir.

  • Üniversite: Toros Üniversitesi’ni,

Rektör: Toros Üniversitesi Rektörü’nü,

Senato: Toros Üniversitesi Senatosu’nu,

Proje (Bilimsel Araştırma Projesi (BAP)): Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, üniversite içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeler ile bilim insanı yetiştirme ve araştırma alt yapısını geliştirme projelerini,

BAP Komisyonu: Toros Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’nu,

BAP Birimi: Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe ödeneklerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinden sorumlu, Rektörlüğe bağlı olarak kurulan birimi,

Başkan: Rektör veya görevlendireceği Rektör Yardımcısı olan BAP Komisyonu Başkanı’nı,

Proje Yürütücüsü: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu olan Toros Üniversitesi öğretim elemanları ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış olan araştırmacıları

ifade eder.

 

İKİNCİ  BÖLÜM

ORGANLAR,  GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLAR

BAP  komisyonunun oluşumu

Madde 4 – (1) Komisyon, Rektör veya bir Rektör Yardımcısı Başkanlığında; Enstitü Müdürleri ile Senatonun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen, uluslararası atıf indekslerince taranan dergilerde yayını olan ve/veya yayınlarına bu indekslerce taranan dergilerde atıf yapılan en az 7 (yedi), en fazla 11 (on bir) öğretim üyesinden oluşur. Komisyon üyelerinin belirlenmesinde, üniversitedeki bilim dalları arasında bir dengenin bulunması göz önünde bulundurulur.

Komisyonun  çalışma biçimi:

Madde 5 – (1) BAP Komisyonu’nun oluşumu ve çalışması aşağıdaki ilkelere göre düzenlenir:

  • Komisyon, Başkanının çağrısı üzerine toplanır. Salt çoğunlukla toplanan Komisyonda kararlar açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde, Başkanın oyu belirleyicidir.

Komisyon üyelerinin görev süresi 4 yıldır. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Yönetmelik uyarınca Komisyonun asil üyelerinin herhangi bir nedenle üniversitedeki görevlerinden ayrılmaları halinde Komisyondaki görevleri de kendiliğinden sona erer.

Komisyon üyeleri; görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmediklerinin tespit edilmesi halinde, Senato’nun önerisi üzerine, Rektör tarafından görev sürelerinin dolmasını beklemeden görevden alınabilirler.

Komisyon toplantılarına resmi izin, görevlendirme veya sağlık sorunu gibi yasal bir mazereti olmaksızın bir yıl içerisinde art arda üç kez katılmayan üyenin görevi kendiliğinden sona ermiş sayılır. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan komisyon üyesinin yerine aynı usul ile yeni bir üye görevlendirilir.

Komisyonun  yetki, görev ve sorumlulukları

Madde 6 – (1)  Komisyon aşağıdaki görevleri yerine getirir:

  • Proje başvuru takvimini hazırlayarak duyurur,

Proje başvurularını ön incelemeden geçirir ve her proje için değerlendirme jürisi belirler.

Gelen raporları değerlendirerek projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir,

Yürütülmekte olan proje yürütücülerinden altı ayda bir alınan ve projelerin ilgili dönemini kapsayan ara raporları değerlendirmek üzere alanın uzmanı jüri üyelerine gönderir,

Proje yürütücülerinden gelen ek süre, ek bütçe ve diğer talepleri değerlendirerek, karara bağlar,

Gerekli gördüğü hallerde proje çalışmalarını yerinde inceleyebilir, proje yürütücülerini değiştirebilir, projeyi yürürlükten kaldırabilir,

Diğer Fakülte/Yüksekokullara öncelikli alanlarla ilgili proje önerilerinde bulunabilir.

Desteklenmesine karar verilen projeleri Rektörün onayına sunup kesinleştirir,

Yıllık faaliyet raporunu hazırlar ve Rektöre sunar,

Yönetmelik kapsamında diğer görevleri yerine getirir.

 

ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM

PROJE  TÜRLERİ

Madde 7 – (1) Üniversitesi tarafından desteklenen Bilimsel Araştırma Projeleri aşağıda listelenmiştir.

  • Araştırma Projesi: Üniversitesi öğretim elemanlarının kişisel veya disiplinler arası bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren projelerdir.

Tez  Projesi: Yüksek lisans ve doktora tezlerini kapsayan, bir öğretim üyesinin yürütücülüğünde öğrencileri ile yürüttükleri araştırma projeleridir.

Güdümlü  Proje: Üniversitede araştırma altyapısını geliştirmek üzere akademik birim veya öğretim üyesi tarafından hazırlanan projelerdir.

DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM

BAŞVURU,  DEĞERLENDİRME, PROJELERİN YÜRÜTÜLMESİ ve İZLENMESİ

Proje  başvurusu

Madde 8 – (1) Proje başvuruları; BAP Komisyonu tarafından belirlenen takvime göre; Proje yürütücüsünün bağlı olduğu Dekanlık/Müdürlük kanalıyla gerçekleştirilir. Proje başvuru koşulları ve başvuruda aranacak özellikler BAP Birimi web sayfası üzerinden duyurulur.

Projelerin  değerlendirilmesi

Madde 9 – (1) Projelerin değerlendirmesi aşağıdaki sırada gerçekleştirilir:

  • İstenen formatta hazırlanarak başvurusu yapılan standart projeler BAP Komisyonu tarafından ön değerlendirmeye alınır.

Değerlendirmenin olumlu olması halinde, proje ayrıntılı değerlendirme yapılması amacıyla komisyonca belirlenen proje değerlendirme jüri üyelerine gönderilir.

Proje değerlendirme jürisi, konusunda uzman en az birisi Üniversite dışından olmak üzere üçer öğretim üyesinden oluşur.

Proje değerlendirme jüri üyelerinden gelen ayrıntılı raporlar, Komisyonca incelenerek karar alınır.

Tez projeleri; Anabilim Dalındaki Kurulu’nun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onaylamasından sonra komisyon tarafından değerlendirmeye alınır ve kabul edilir.

Güdümlü proje; doğrudan komisyon tarafından değerlendirilmeye alınır.

Komisyonda alınan kararlar, Rektörün onayı ile kesinleşir. Rektör gerekli gördüğünde Üniversite Mütevelli Heyet Başkanın görüşünü alarak onay verir. Onaydan çıkan yazı, gereği için Üniversitenin İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’na, bilgi için ilgili birime (Fakülte/Yüksekokul) ve projede adı geçen kişiye tebliğ edilir.

Proje  protokolü

Madde 10 – (1) Desteklenmesine karar verilen projeler için aşağıdaki esaslar dâhilinde proje protokolü hazırlanır:

  • Rektör ve BAP Komisyon başkanı ile projelerin yürütücüleri tarafından sözleşme protokolü imzalanır.

Proje yürütücüleri protokolde belirtilen tüm hususlara uymakla yükümlüdür.

Projelerin başlama tarihi olarak protokolün imzalandığı tarih kabul edilir.

Projelerin onaylanmasından sonra yasal bir mazereti olmaksızın 1 ay içerisinde sözleşme protokolü imzalamayan veya en geç altı ay içerisinde çalışmaları başlatılmayan projeler iptal edilir.

Ara  raporlar

Madde 11 – (1) Proje yürütücüleri, proje kapsamında yapılan çalışmaları ve gelişmeleri içeren ara raporları, sözleşme tarihinden itibaren altı aylık dönemlerde BAP Komisyonuna sunar.

Sonuç rapor

Madde 12 – (1) Proje yürütücüsü, protokolde belirtilen bitiş tarihini izleyen 1 ay içerisinde Proje Sonuç Raporunu,  BAP Komisyonuna sunar. Komisyon ilgili jüri üyelerinin görüşleri doğrultusunda bu raporu değerlendirmeye alıp sonuçlandırır.

(2) Tez projelerinde, tez jürisi tarafından onaylanan ve ciltlenmiş tezden 2 kopya teslim edilmesi ile sonuçlandırılır.

Sonuçların duyurulması

Madde 13 – (1) Rektörlük her yılın sonunda desteklenen, kapsama alınan, devam eden ve tamamlanan projeler hakkındaki özet bilgileri BAP Biriminin internet sayfasından kamuoyuna duyurulur.

BEŞİNCİ  BÖLÜM

ÇEŞİTLİ  VE SON HÜKÜMLER

Mali  hükümler

Madde 14 – (1) Projelerin desteklenmesinde kullanılmak üzere Üniversite tarafından bir kaynak oluşturulur. Bu fonun geliri; her yıl için Üniversite Mütevelli Heyeti tarafından onaylanan ve bütçede belirtilen ödenekten oluşur.

(2) Proje süresi ile sınırlı olmak üzere bilimsel araştırma projeleri için gerekli olan sözleşmeli olarak çalıştırılacakların harcamaları, yolluk ve hizmet alımları, tüketim malları ve malzeme alımları, demirbaş alımları, makine ve teçhizat alımları ile bilimsel araştırma projeleri için gerekli diğer giderleri karşılamak üzere kullanılır.  Bu işlemlerin yürütülmesinde 26 Haziran 2016 tarih ve 29754 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Toros Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği” nin hükümleri uygulanır.

Telif hakları

Madde 15  (1) Projeden kaynaklanan yayınlarda, yayın dilinde “Toros Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu tarafından desteklenmiştir” ibaresi yer almalıdır. Yapılan yayınların bir kopyası komisyona sunulur.

(2) Projeden elde edilen bilimsel sonuçların telif hakkından doğan mali haklar Üniversite’ye aittir. Ancak elde edilen mali hakların proje maliyetlerini karşılaması durumunda, aşan kısmın dağıtılmasına Üniversitenin yapmış olduğu katkı tutarıyla orantılı olmak koşuluyla Komisyon tarafından karar verilir.

Yürürlükten  kaldırılan 

Madde 16 – (1) İşbu Esasların yürürlüğe girmesi ile Üniversitesi Senatosunun 22/01/2013 tarih ve 1/1 sayılı kararı ile onaylanan “Bilimsel Araştırma Projelerini (BAP) Destekleme Fonu Yönergesi“ yürürlükten kalkar.

Yürürlük

Madde 17 – (1) Bu Esaslar Senato tarafından kabul edildiği tarihte (10/01/2017) yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18 – (1)  Bu Esaslar hükümlerini Toros Üniversitesi Rektörü yürütür.

ÜNİVERSİTE HABERLERİ

ÜNİVERSİTE DUYURULARI

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

HAZIRLIK BİLGİ SİSTEMİ

DIŞ İLİŞKİLER

BOLOGNA SÜRECİ

Mezun Bilgi Sistemi

TORMED