2017-1-TR01-KA103-037688 NOLU PROJE DÖNEMİ ERASMUS+ PERSONEL EĞİTİM ALMA VE VERME HAREKETLİLİĞİ İLANI

Erasmus+ Programı Personel Hareketliliği kapsamında 2017-2018 akademik yılı Eğitim Alma ve Verme  Hareketliliği çerçevesinde Üniversitemizden hareketliliğe katılmak isteyen akademik ve idari personele duyurulmak üzere hazırlanan ilan metni aşağıda yer almaktadır.

Söz konusu ilan 2017 Proje hesabımızdan karşılanacağından dolayı seçim sonuçlarının açıklanmasını takiben 31Mayıs 2019 tarihine kadar gerçekleştirilecek faaliyetleri kapsamaktadır.

BAŞVURU TAKVİMİ VE YÖNTEMİ

07/03/2018       Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği İlanı

30/03/2018                   Dış İlişkiler Ofisine başvuru evraklarının teslimi için son tarih

06/04/2018                   Sonuçların İlanı

Başvurular, yukarıdaki takvim doğrultusunda,başvuru belgeleri her bir başvuran için Dış İlişkiler Ofisine teslim edilecektir. Tüm bilgi ve belgeler, Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne ulaştıktan sonra, programa seçilen asil ve yedek adaylara ilişkin liste Koordinatörlükçe ilan edilecektir.

İLAN TARİHİ: :07 MART 2018

SON BAŞVURU TARİHİ: 30 MART 2018

TAHMİNİ TOPLAM  KONTENJAN: 8 Hibe Destekli Personel 

EĞİTİM ALMA/VERME  HAREKETLİLİĞİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 

Eğitim  Alma Hareketliliğinin Kapsamı 

Personel Eğitim Alma Hareketliliği Personel eğitim alma hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise  faaliyet kapsamında desteklenememektedir. 

Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmesi de mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Training - Mobility Agreement) eğitim alma programının gün bazında belirtilmesi gerekir. 

Personel Ders Verme Hareketliliği Kapsamı

Personel ders verme hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Personel ders verme hareketliliği kapsamında, program ülkelerinden birinde yerleşik bir işletmede çalışan personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda, öğrencilere ders vermek üzere davet edilmesi de mümkündür. İşletmeden ders vermek üzere davet edilecek personelin yurtdışında bir işletmede, eğitim merkezinde, araştırma merkezinde, ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluşta istihdam edilmiş olması gerekmektedir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Ancak hibesi ödenerek davet edilecek kişi yükseköğretim kurumlarından olamaz. Personel ders verme faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir ve ders verilen günler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Ders Verme Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Teaching - Mobility Agreement) ders verme programının gün bazında belirtilmesi gerekir.

           

Başvuru Süreci ve  Hareketliliğin Gerçekleşeceği Dönem:

Başvurular  Diş İlişkiler Ofİsine 30 Mart 2018 tarihine kadar teslim edilecektir. 2017-2018 Personel Eğitim Alma/Verme Hareketliliği İlanının tahmini toplam 4 kişilik Personel Eğitim Verme Hareketliliği İlanının tahmini toplam 4 kişilik kontenjanı olup, 2017 Proje hesabımızdan karşılanacağından ötürü 01 Haziran 2017 – 31 Mayıs 2019 tarihleri arasındaki faaliyetleri  kapsamaktadır. Seçim sonuçları açıklandıktan sonar seçilen adaylar  31 Mayıs 2019’e kadar hareketliliklerini tamamlamış ve dönmüş olmalıdır. Hareketlilik tarihleri belirlenirken 31 Mayıs 2019 ’e kadar hareketliliklerin tamamlanmış olması gerekliliği dikkate alınmalıdır.

BAŞVURU EVRAKLARI:

Ders Verme Hareketliliğine Başvuru için Gerekli Belgeler:

 1. Başvuru Formu (http://erasmus.toros.edu.tr/makale/belgeler-ve-formlar-1071)
 2. Öğretim Programı (Mobility Agreement - Staff Mobility for Teaching ) Başvuruda imzalı / onaylı Mobility Agreement - Staff Mobility for Teaching  formunun taranmış/fakslanmış/e-posta ile gönderilmiş kopyaları teslim edilebilir. Formun orijinalinin hareketlilik bitimine kadar birimimize teslim edilmesi gerekmektedir.
 3. Yabancı Dil Sonuç Belgesi
 4. Özgeçmiş
 5. Vesikalık fotoğraf
 6. Yurtdışı doktora eğitimi almış olan akademisyenlerin doktora diploması fotokopisi.

Eğitim Alma Hareketliliğine Başvuru için Gerekli Belgeler:

 1. Başvuru Formu (http://erasmus.toros.edu.tr/makale/belgeler-ve-formlar-1073)
 2. Öğretim Programı (Mobility Agreement - Staff Mobility for Teaching ) Başvuruda imzalı/onaylı Mobility Agreement - Staff Mobility for Teaching  formunun taranmış/fakslanmış/e-posta ile gönderilmiş kopyaları teslim edilebilir. Formun orijinalinin hareketlilik bitimine kadar birimimize teslim edilmesi gerekmektedir.
 3. Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Varsa)
 4. Özgeçmiş
 5. Vesikalık fotoğraf

ÖNEMLİ NOT : Eğitim Alma-Verme  Hareketliliğine Seçilen Adaylarca Hareketliliğe Başlamadan Önce Hazırlanması Ve Dış İlişkiler Ofisi'ne Teslim Edilmesi Gereken Belgeler http://erasmus.toros.edu.tr/ adresi personel hareketliliği belgeler ve formlar kısmında sunulmuştur.

Asil Adaylar Seçildikten Sonra Dış İlişkiler Ofisine Sunulması Gereken Belgeler:  

 • Gidilen kurumdan alınmış olan Kabul Yazısı (Hareketliliğinizin başlangıç ve bitiş tarihlerini içeren imzalı mühürlü bir belge).
 • Birim Koordinatörü ve karşı üniversite/kuruluş tarafından önceden onaylanacak İş Planını nüshası (erasmus personel-eğitim Alma/Verme Learning Agreement)
 • TC Garanti Bankası İstiklal Şubesi vadesiz AVRO hesap cüzdanı fotokopisi
 • Eğitim Alma ve Verme  Hareketliliği Hibe Sözleşmesi (erasmus. Formlar –Personel-Dış İlişkiler Ofisi tarafından 2 nüsha şeklinde hesap bilgilerinizin tarafınızdan Dış İlişkiler Ofisine teslim edilmesinden sonra hazırlanır.karşılıklı imzalanır.)
 • Genel Sağlık Sigortası
 • Pasaport ve Vize Fotokopisi
 • Bağlı bulunulan Dekanlık /Enstitü Müdürlüğü /Yüksekokul Müdürlüğü /Merkez Müdürlüğü /Daire Başkanlığından alınacak resmi yazı (bu yazı öğretim görevlisi veya öğretim üyesinin yurtdışı görevlendirmeleri için üniversite yönetim kurulundan aldığı görev yazısı da olabilir; yazıda personelin Erasmus Programı kapsamında eğitim alma veya verme hareketliğini gerçekleştireceği, gideceği üniversite ve bölüm adı, ziyaret tarihleri belirtilmelidir-EBYS üzerinden havale yoluyla Dış İlişkiler Ofisi-Erasmus Koordinatörlüğüne iletilebilir).

Dönüşte Dış İlişkiler Ofisine Sunulması  Gereken Belgeler: 

1. Gidilen kurumdan alınmış olan Katılım Sertifikası (Hareketliliğinizin başlangıç ve bitiş tarihlerini içeren imzalı mühürlü bir belge).

2. AB Anket Formu (Eu Survey ) (Mobility tool tarafınızdan sisteme kayıtlı e-mail adresinize hareketliliğiniz bittiğinde gönderilecektir.%20’lik  hibenizi alabilmeniz için uygulanan zorunlu bir uygulamadır.)

3. Seyahate ait belgeler

Kullanılan bilet/biletlerin orijinali (giderken uçuşun ön rezervasyon bilgisi sunulmuşsa, dönüşte biletin faturası ibraz edilmeli)

Uçuş kartlarının orijinalleri

NOT : Hibeler  ve  Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan Mobility Tool Sisteminden mesafe hesaplayıcısı (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm)kullanılarak hesaplanacaktır.

2017/2018 ERASMUS+ PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BÖLÜM    BAZLI KONTENJANLAR
 
FAKÜLTE
BÖLÜM
KONTENJAN 
YEDEK
 
Mühendislik    Fakültesi 
Endüstri    Mühendisliği
Elektrik ElektronikMühendisliği
Bilgisayar ve    Yazılım Mühendisliği
İnşaat    mühendisliği 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
İktisadi    İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İşletme
İktisat 
UTL 
Psikoloji 
1
2
Yüksekokullar
Yabancı    Diller
Meslek    Yüksekokulu
Sağlık    Bilimleri
1
2
Güzel    Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
İç Mimarlık 
Mimarlık
1
 

 
TOPLAM : 4    KİŞİ
 
4
8
2017/2018 ERASMUS+ PERSONEL DERS ALMA HAREKETLİLİĞİ BÖLÜM    BAZLI KONTENJANLAR
 
FAKÜLTE
BÖLÜM
KONTENJAN 
YEDEK
 
Mühendislik    Fakültesi 
Endüstri Mühendisliği
Elektrik Elektronik    Mühendisliği
BilgisayarMühendisliği
MakineMühendisliği
MekatronikMühendisliği
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
İkdisadi    İdari ve Sosyal Bilimler fakültesi
İşletme
İktisat
UTL
Psikoloji
1
2
Yüksekokullar
Yabancı    Diller 
Meslek    Yüksekokulu
Sağlık    Bilimleri
1
2
Güzel    Sanatlar Fakültesi 
Mimarlık 
İç Mimarlık 

 

 
TOPLAM : 4    KİŞİ
 
4
8

*Başvuru sayısı ve öğrenci/personel  değerlendirme kriterlerine gore öğrenci /personel kontenjanlarında değişiklik yapma hakkı Toros Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne aittir. Personel Ders Alma Hareketliliğinde İdari Personel Önceliklidir.

 

DEĞERLENDİRME:

 • Asil ve yedek listeler Dış İlişkiler Ofisi internet sayfasında (http://erasmus.toros.edu.tr/) duyurulacak ve birimlerinize de yazılı olarak gönderilecektir.

Değerlendirme ölçütlerimiz aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Erasmus Ders Verme Hareketliliği Programı’ndan Yararlanacak Akademik  Personel İçin Değerlendirme Puantajı:

Başvurular aşağıdaki “Sıralama Puanı (SP)” esas alınarak değerlendirilir.

Kriter
SP Etkisi
 1. İlk defa Erasmus Personel Hareketliliği programından faydalanacak olmak
+ 15 puan
 1. Yabancı Dil Puanı
KPDS, ÜDS, YDS veya Türkiye Devlet Üniversitelerinden alınmış yabancı dil sonuç belgesi ve bu sınavlara eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavların puanları değerlendirmeye alınır.
Lisans, Yüksek Lisans veya Doktorasından birini dersin verileceği dilde eğitim veren kurum/ülkede tamamlamış olan ancak yabancı dil belgesi ibraz etmeyen personelin sınav puanı B2 olarak kabul edilecektir.
Dersin verileceği dilin anadil olduğu ülkede kesintisiz 6 ay yurtdışı deneyimi olan (belgelemek koşuluyla) ancak yabancı dil belgesi ibraz etmeyen personelin sınav puanı B2 olarak kabul edilecektir.
*TOEFL sınavları için ÖSYM tarafından belirlenmiş karşılıklar kullanılır

SINAV PUANI

ERASMUS PUANI

75-80

+ 15

81-90

+ 20

91-100

+ 25

 1. Daha önce ders verme hareketliliğinden faydalanmamış bölüm/anabilim         dalı/programından olmak
+ 10 puan
 1. Daha önce hareketlilik faaliyetlerinde yer almayan bir ülkedeki yükseköğretim kurumuna gidecek olmak
+ 10 puan
 1. Erasmus Programı bünyesinde her hangi bir basamakta görev almış olmak. (Erasmus bölüm/fakülte koordinatörü vb.)     

+ 10 puan
Her görev yılı için ayrıca
+ 5 puan
 1. Başvurduğu akademik yıl içinde gelen Erasmus öğrencileri için yabancı dilde ders vermek
+ 10 puan
 1. Yurtdışı akademik tecrübesi bulunmamak (kongre, sempozyum gibi kısa süreli ziyaretler bu kapsamda değerlendirilmez)
+ 10 puan
 1. SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makale sayısı (olgu, mektup, vb. hariç);
Bu kapsamdaki yayın sayıları ve karşılık gelen puanları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Sosyal Bilimler

Fen Bilimleri

Yayın sayısı
Puan
Yayın sayısı
Puan
1
+ 5
1 - 3
+ 5
2
+ 10
4 - 6
+ 10
3
+ 15
7 - 9
+15
4
+ 20
10 ve fazla
+ 20
 1. Başvuran adayın gitmek istediği üniversite ile gideceği dönemde Toros Üniversitesi arasındaki karşılıklı kurumlar arası anlaşmayı (Erasmus Institutional Agreement) kendisinin gerçekleştirmiş olmak
+ 10 puan
 1. Daha önce giden personel için, her yapılan Erasmus Personel Hareketliği sonrası karşı kurum ile her ortak çalışma (ortak yayın, araştırma, etkinlik, kongre vb.)
+ 15 puan
Mücbir sebepler (ölüm, hastalık, afet vb.) dışında hakkından vazgeçmiş olma
- 20 puan
Bir önceki yıl programdan faydalanmış olmak
- 25 puan (her hareketlilik için)
İki yıl önce programdan faydalanmış olmak
- 20 puan (her hareketlilik için)
Üç yıl önce programdan faydalanmış olmak
- 15 puan (her hareketlilik için)

 

Akademik personelde puan eşitliği durumunda sırayla a, b, c, d, e, f, g, h ve j maddelerine göre öncelik sırası belirlenir.

Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Programı’ndan Yararlanacak İdari Personel  İçin Değerlendirme Puantajı:

Başvurular aşağıdaki “Sıralama Puanı (SP)” esas alınarak değerlendirilir.

Kriter
SP Etkisi
 • İlk defa Erasmus Personel Hareketliliği programından faydalanacak olmak
+ 15 puan
 • Eğitim durumu
önlisans derecesine + 5 puan,
lisans derecesine + 10 puan,
yüksek lisans derecesine sahip olmak veya yüksek lisans öğrencisi olmak + 20 puan
 • Daha önce ders verme hareketliliğinden faydalanmamış bölüm/anabilim dalı/programından olmak
+ 10 puan
 • Daha önce hareketlilik faaliyetlerinde yer almayan bir ülkedeki yükseköğretim kurumuna gidecek olmak
+ 10 puan
 • Hizmet yılı
HİZMET YILI
ERASMUS
PUANI
1-5
+ 10
6-10
+ 15
11-15
+ 20
15 yıl ve üstü
+ 25
 • Yabancı Dil Puanı
KPDS, ÜDS, YDS veya Türkiye Devlet Üniversitelerinden alınmış yabancı dil sonuç belgesi ve bu sınavlara eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavların puanları değerlendirmeye alınır.  
*TOEFL sınavları için ÖSYM tarafından belirlenmiş karşılıklar kullanılır

SINAV PUANI

ERASMUS PUANI

45-59

+ 5

60-74

+ 10

75-80

+ 15

81-90

+ 20

91-100

+ 25

Mücbir sebepler (ölüm, hastalık, afet vb.) dışında hakkından vazgeçmiş olma
- 20 puan
Bir önceki yıl programdan faydalanmış olmak
- 25 puan (her hareketlilik için)
İki yıl önce programdan faydalanmış olmak
- 20 puan (her hareketlilik için)
Üç yıl önce programdan faydalanmış olmak
- 15 puan (her hareketlilik için)
İdari personelde puan eşitliği durumunda sırayla  a, b, c, d, e ve f maddelerine göre öncelik sırası belirlenir.

Gerekli Şartlar 

 Faaliyete katılacak personelin aşağıdaki asgari şartları sağlaması gerekmektedir:

- Personel hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve o kurumda fiilen görev yapmakta olan personel olması gerekir. Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan personel için kadro şartı aranmaz, yükseköğretim kurumu ile arasında sözleşme olan personel faaliyetlerden faydalanabilir. Hizmet alımı yolu ile yükseköğretim kurumunda istihdam edilen personel ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından, bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz

1. Eğitim alma hareketliliği gerçekleştirilebilecek ülkeler:

 
Avrupa Birliği Üye Devletleri
Belçika
Bulgaristan
ÇekCumhuriyeti
Danimarka
Almanya
Estonya
İrlanda
Yunanistan
İspanya
Fransa
Hırvatistan
İtalya
GüneyKıbrıs Rum Yönetimi
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Macaristan
Malta
Hollanda
Avusturya
Polonya
Portekiz
Romanya
Slovenya
Slovakya
Finlandiya
İsveç
İngiltere
AB-dışı Program Ülkeleri
Makedonya
İzlanda
Lihtenştayn
Norveç

Yurtdışında bir işletmede ya da yükseköğretim kurumunda eğitim alma hareketliliğinden faydalanmak isteyen personelin tabiiyetinin hareketliliğinden faydalanmak isteyen personelin tabiiyetinin aşağıdakilerden biri olması gereklidir;

 • Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı üyesi  ülkelerin vatandaşı 
 • Programlara katılan Avrupa Birliği üyeliğine aday  ülke vatandaşı 
 • Katılımcı  ülkelerde daimi ikamet sahibi olan veya bu ülkeler tarafından mülteci olarak  tanınmış veya vatansız birey. 

Yurtdışında bir işletmede ya da yükseköğretim kurumunda eğitim alma hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve o kurumda fiilen görev yapmakta olan akademik/idari personel olması gerekir. Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan akademik/idari personel için kadro şartı aranmaz, sözleşmeli akademik/idari personel de Erasmus eğitim alma hareketliliği faaliyetinden faydalanabilir

Eğitim almak üzere gidilecek işletme bir eğitim merkezi, araştırma merkezi ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.

Eğitim alma hareketliliğinden faydalanmak üzere yurtdışındaki bir işletmeye veya yüksek öğretim kurumuna gidilmesi durumunda gönderen yükseköğretim kurumu ile arasında kurumlar arası anlaşma yapılması  zorunlu değildir.

Yurtdışında bir işletmede ya da yükseköğretim kurumunda eğitim almayı planlayan bir personelin, Erasmus Uygulama El Kitabının ekinde verilen asgari şartların dikkate alınması suretiyle hazırlanan ve hem personeli olunan hem de misafir olunacak yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış (imzalı-mühürlü) bir iş planı sunmuş olması gerekir.

Üniversitemiz anlaşmalı kurumların listesi için web sayfamızı ziyaret ediniz. 

http://erasmus.toros.edu.tr/ikilianlasma 

Hibeler ve Seyahat gideri  ödemeleri :

Eğitim alma/verme hareketliliğinden faydalanan yükseköğretim kurumu personelinin hak ettiği hibenin hesaplanması.personelin kendi yükseköğretim kurumu tarafından, Merkez (TC. Ulusal Ajans) tarafından belirlenen hibe hesaplama kuralları çerçevesinde Mobility Tool Sistemi tarafından hesaplanır.

Eğitim alma hareketliliğinden faydalanan  personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; Yurtdışında geçirilen döneme  ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir. 

 • Erasmus hibesinin %80'i gitmeden önce, kalan %20'si ise döndükten ve işlemler tamamlandıktan sonra eğitim alma hareketliliğinden faydalanacak personel ile imzalanmış olan sözleşmede faydalanıcının belirttiği Euro hesabına yatırılır.

Söz Konusu İlan hibesi 1 Haziran 2017 - 31  Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleşen faaliyetler içindir.

Dileyen  personel eğitim alma/verme hareketliliğinden dilekçe vererek hibesiz  olarak faydalanabilir. 

Eğitim alma hareketliliği faaliyetinde, eğitim süresi en az 2 iş günü, en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Ancak, Birimimiz mevcut hibe ile daha fazla personelimizin hareketlilikten yararlanmasını sağlamak amacıyla Erasmus personel hareketliliği kapsamında hibe ödemesi yapılacak süreyi en az 2 iş günü en fazla 5 iş günü olarak  sınırlandırmıştır. 

Hibe kısıtlı olduğundan, programdan mümkün olduğunca çok personelin yararlanabilmesi için başvuruları takiben Koordinatörlüğümüzün hesaplamalarının ardından, hareketlilik günleri ve katılacak personel sayılarında azaltma yapılabilir.

Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin teslim  edilmemesi durumunda (katılım sertifikası) hareketlilik geçersiz sayılır ve  personele hibe ödenmez, başlangıçta ödenen hibe tahsil edilir.

Eğitim alma/verme hareketliliğinden faydalanan personele Merkez tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde günlük/haftalık bireysel destek ile seyahat mesafesine göre, seyahat gideri ödemesi yapılır. Bu ödeme, yurt dışında geçirilen döneme ilişkin seyahat ve harcırah giderlerine bir katkı niteliğindedir. Seyahat gideri ödemesi, katılımcıların yerleşik oldukları yerden faaliyet yerine gitmek ve dönmek için yaptıkları seyahat maliyetine katkı niteliğindedir. Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafehesaplayıcısı(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) kullanılarak hesaplanmalıdır.

Uygun seyahat maliyeti seyahat mesafesine bağlıdır. Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm)

 kullanılarak hesaplanmalıdır. Hesaplama, Ankara’dan faaliyetin gerçekleşeceği şehre kadar ki mesafeyi kapsamaktadır. Arada yapılacak aktarmalar bu hesaba dahil edilmeyecektir.

Şehir içi ulaşıma ait seyahat giderleri karşılanmaz.

Seyahat edilecek ulaşım aracının kaçırılması, ertelenmesi vb. durumlardan doğabilecek ilave ücretler uygun gider olarak kabul edilmez.

Toplu taşıma araçlarını kullanmayıp, kendi özel aracı ile ulaşımını sağlayan personele fatura karşılığında benzin ücreti ödenmez.

Araç kiralama giderleri uygun gider değildir.

Detaylı Bilgi için Erasmus Dış ilişkiler Şube Müdürlüğüne uğramanız gerekmektedir

Elde edilen “km” değeri
Hibe miktarı (Avro) 
10-99 km arası
20 €
100 - 499 km arası
180
500 -1999 km arası
275
2000 -2999 km arası
360
3000 -3999 km arası
530
4000 -7999 km arası
820
8000 km veüzeri

*Personelin aktarmalı olarak  seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

İkinci Kez Hibe Alınması Durumu

AB Komisyonu ve Merkezin belirlediği ulusal öncelikler gereği, daha çok personelin faaliyetlerden faydalanabilmesi için, bir personelin aynı sözleşme dönemi içerisinde, bir kez personel ders verme, bir kez personel eğitim alma hareketliliğinden faydalanması öngörülmektedir. Ancak değişim potansiyelini değerlendirecek başvuru olmaması ve bunun belgelendirilmesi durumunda aynı personelin, aynı sözleşme dönemi içerisinde birden fazla kez aynı personel hareketliliği faaliyetine katılması mümkün olabilir.

Destek Hesaplama Yöntemi: 

Eğitim alma hareketliliği faaliyetinden faydalanacak personele verilecek olan günlük harcırah miktarları ülkelerin yaşam standartları göz önüne alınarak, Ulusal Ajans tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Hayat pahalılığına göre ülke grupları
Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler
Günlük Hibe Miktarı (Avro) 
 • Grup Program Ülkeleri
Birleşik Krallık, Danimarka, Hollanda, İrlanda, İsveç,
144
 • Grup Program Ülkeleri
Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Lihteştayn, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Romanya, Türkiye*
126
 • Grup Program Ülkeleri
Makedonya, Almanya, Letonya, Malta, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, İspanya
108
 • Grup Program Ülkeleri
Hırvatistan, Estonya, Litvanya, Slovenya
90

* 2017-1-TR01-KA103-037688 nolu Proje kapsamında gerçekleştirilecek hareketlilikler 2017 sözleşme dönemi Kurallarına tabi olacaktır.

Eğitim alma/verme hareketliliğinden faydalanacak personele, faaliyete başlamadan önce ödenecek hibe miktarının hesaplanması sırasında, personelin hazırlamış olduğu ve taraflarca onaylanmış öğretim programı dikkate alınır.

Herhangi bir faaliyet içermeyen ya da karşı kurumdan kişinin görevinin gerektirdiği bir eğitim alındığı belgelenemeyen günler için hibe ödemesi yapılmaz.

Faaliyetten faydalanan personelin dönüşünü takiben, kalan ödemenin yapılabilmesi için, "iş planı" ile birlikte karşı kurumdan temin edilen "katılım sertifikası" dikkate alınır

Faaliyetin gerçekleşmediği ya da iş planında ve/veya katılım sertifikasında yararlanıcının gerekçesiz olarak 2 iş gününün altında bir süre eğitim aldığı durumlarda yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

Harcırah ödemeleri vergi kesintilerine tabi tutulmaksızın ve avro olarak yapılır.

Hareketlilik gerçekleşmeden önce ödeme yazıları ilgili birimlere gönderilir ve hesaplanan hibe tutarının %80'ni ödenir. Hareketlilik tamamlandıktan sonra ilgili evrakların Dış İlişkiler Ofisi'ne teslimini takiben kalan %20 ödemesi yapılır.                          

ERASMUS+ ÖZEL İHTİYAÇ DESTEĞİ

Erasmus+, ek bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olamayacak durumdaki fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan Erasmus+’ya katılan öğrenci ve personel (bundan sonra fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel olarak anılacaktır) için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek, ve özellikle ek giderlere katkı sağlamaya özel önem vermektedir. Bu, sizlerin Avrupa Birliği Erasmus+ hareketlilik düzenlemelerinden bütünüyle yararlanabilmenizi temin etmeye yöneliktir.

Ek hibe

Hareketliliğiniz süresince özel erişim ihtiyaçlarınıza yönelik olarak aylık olağan Erasmus+ öğrenim, staj veya personel hareketliliği hibesine ilave olarak Erasmus+ fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel ek hibesine başvurabilirsiniz.

Özel Erişim İhtiyaçları Nelerdir?

Erasmus+ hareketliliğinizle ilgili bireysel ihtiyaçlara yönelik desteklenmesi uygun olabilecek alanlar, bu sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte: uygun konaklama, seyahat için yardım, tıbbi refakat, destek teçhizat, uygun öğrenim materyalleri, refakatçi vb içerir.

Nasıl Başvurulur?

Erasmus+ özel ihtiyaç desteği başvuru formu hakkında yardımcı olmaları için üniversitenizin Erasmus+ Ofisine (Uluslararası İlişkiler Ofisi/Dış İlişkiler Ofisi/AB Ofisi) veya Fakültenizdeki Erasmus Koordinatörüne talebinizi iletiniz. Başvurunuz üniversitenizin Erasmus+ Ofisi tarafından Ulusal Ajansa iletilecektir.

Hareketlilik gerçekleştireceğiniz kurumla ilgili daha bilinçli tercihler yapabilmek için Erasmus Student Network (ESN) tarafından geliştirilen özel ihtiyaç desteği olanakları ve hizmetleri bulunan yükseköğretim kurumlarını harita üstünde gösteren çevirimiçi araç-MapAbility’ye bakınız:

http://exchangeability.eu/mapability-map

Diğer bilgiler için:

http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim-program%C4%B1/erasmus-%C3%B6zel-ihtiya%C3%A7-deste%C4%9FiDuyurulara Geri Git

Diğer Duyurular

ÜNİVERSİTE HABERLERİ

ÜNİVERSİTE DUYURULARI

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

HAZIRLIK BİLGİ SİSTEMİ

DIŞ İLİŞKİLER

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

MEZUN BİLGİ SİSTEMİ

BOLOGNA SÜRECİ