TOROS ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ İHALE DUYURUSU

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) ALIMI İHALESİ

Hizmet alımı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 16. Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1-İdarenin

a) Adresi
:
BAHÇELİEVLER MAH. 1857 SOKAK NO:12 YENİŞEHİR/MERSİN
b) Telefon ve faks numarası
:
0324 325 33 00 – 0324 325 33 01
c) Elektronik Posta Adresi
:
[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
:
www.toros.edu.tr


 2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı
:
1 adet Elektronik Belge Yönetim Sistemi Alımı www.toros.edu.tr adresinde yer alan ihale dokümanından ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer
:
Toros Üniversitesi
c) Süresi
:
İşe başlama tarihinden itibaren 12 (oniki) aydır.


 3- İhalenin

a) Yapılacağı yer
:
Bahçelievler Mah. 1857 Sok. No:12 Yenişehir/MERSİN
b) Tarihi ve saati
:
20.01.2020 - 10:00


 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen  belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
 4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve    bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu    bilanço bilgileri:
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
    a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,
    b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,
    c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük    olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl    sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.
    Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla    ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın    parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp    sağlanmadığına bakılır.

4.2.2 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
 Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve    bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
İstekli en az 10 Vakıf Üniversitesinde benzer iş olarak Elektronik Belge/Doküman Yönetim ve Arşivleme Sistemi projesi gerçekleştirmiş olmalıdır. İş deneyim belgesi oranı tek sözleşmeyle teklif edilen bedelin en az % 60 olacak ve bununla ilgili iş bitirme belgesini teklifi ile birlikte sunacaktır.
İdari şartnamede yer alan 7.5.2 maddesinde geçen  a, b, c, d bentlerinle belirtilen koşullar aranacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek    işler:
4.4.1.
En az 10 Vakıf Üniversitesinde benzer iş olarak dosyalarının tasnifi, ayıklanması, nitelendirilmesi, dokümanların sayısallaştırılması, kurum arşivinin elektronik arşive dönüştürülmesi ve mevcut EBYS sisteminde kullanımının sağlanması işi kabul edilecektir.


 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Toros Üniversitesi Satın Alma Şube Müdürlüğü Bahçelievler Mah. 1857 Sok. No:12 Yenişehir/MERSİN adresinden satın alınabilir.
 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Toros Üniversitesi Bahçelievler Mah. 1857 Sok. No:12 Yenişehir/MERSİN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
 Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 13.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
 Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

ebys teknik sartname.pdf

İDARİ ŞARTNAME EBYS.docx

Söz. Tasarısı.docx

ZEYİLNAME.PDF


2013_919_Alt_Yuklenici_Is_Bitirme_Belgesi_KIK026_2_H.doc

2013_919_Banka_Referans_Mektubu_Formu_KIK025_0_H.doc

2013_919_Bilanco_Bilgileri_Tablosu_KIK025_1_H.doc

2013_919_Birim_Fiyat_Teklif_Cetveli_KIK015_3_H.doc

2013_919_Birim_Fiyat_Teklif_Mektubu_KIK015_3_H.doc

2013_919_Gecici_Teminat_Mektubu_KIK024_1_H.doc

2013_919_Is_Deneyimini_Gosteren_Ortaga_Ortaklik_Durum_Belgesi_KIK027_0_H.doc

2013_919_Is_Ortakligi_Beyannamesi_KIK022_0_H.doc

2013_919_Kesin_Teminat_Mektubu_KIK024_2_H.doc

2013_919_Yuklenici_Is_Bitirme_Belgesi_KIK026_1_H.doc


Duyurulara Geri Git

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Bologna Bilgi Paketi

Mezun Bilgi Sistemi

Kalite Güvence Sistemi