ÇİFT ANADAL (ÇAP) - YANDAL

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

Çift Anadal Programına Sık Sorulan Sorular

Çift Anadal Programına ne zaman  Başvurulur?

Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal diploma programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılının başında başvurabilir.

Çift Anadal Programına kimler Başvurabilir?

Başvuru anında anadal diploma programındaki AGNO’su en az 4.00 üzerinden 3.00 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde yirmisinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler.

Çift Anadal Programına başvuran  öğrencinin aldığı tüm derslerden başarılı olması gerekli midir?

Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.

Aynı anda birden fazla Çift Anadal  başvurusu olur mu?

Aynı anda birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci anadal diploma programı ile yandal programına kayıt yapılabilir.

 Çift Anadal Programının tüm derslerini  almak gerekli midir?

Çift Anadal Programı ilgili bölümün anadal programının tüm derslerini kapsar.

Çift Anadal Programına devam eden  öğrencinin ders yükü ne kadar olur?

Çift anadal programı öğrencileri, hem anadalda hem de ikinci anadalda, bir öğrencinin ders alma limitlerini ayrı ayrı kullanabilirler.

 Çift Anadal Programına devam eden  öğrenci proje ve bitirme çalışmalarından sorumlu mudur?

Çift anadal programında hem anadala hem de ikinci anadala ait proje ve bitirme çalışmalarının ayrı ayrı yapılması zorunludur. Proje ve bitirme çalışmalarının muafiyeti söz konusu değildir. Stajların eşdeğerliğini ve ikinci anadalda hangilerinin, hangi içerikte ve sürelerde yapılması gerektiğini, öğrencinin ikinci anadal yaptığı bölüm belirler.

 Çift Anadal Programa yatay geçiş  yapılabilir mi?

İkinci anadal diploma programındaki öğrenci, anadal diploma programında kurum içi geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci anadal diploma programına yatay geçiş yapabilir.

 Çift Anadal Programında ki   başarısızlık öğrencilerin anadal programını etkiler mi?

İkinci anadal programı, öğrencinin anadal programındaki başarısını ve mezuniyetini hiç bir biçimde etkilemez.

 Çift Anadal Programından başarılı  olabilmesi için notları ne olmalıdır?

Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için anadalda GANO’sunun en az 4.00 üzerinden 2.50 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin anadalda AGNO’su bir defaya mahsus olmak üzere 4.00 üzerinden 2.50’ye kadar düşebilir. AGNO’su ikinci kez 4.00 üzerinden 2.50’nin altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.

 Çift Anadal Programına devam eden  öğrenci anadal programından ne zaman mezun olabilir?

İkinci anadal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği birinci anadal diploma programından mezun olması halinde verilebilir.

 Çift Anadal Programından alınan dersler  transkripte gösterilir mi?

Çift anadal ikinci diploma programında öğrenim gören öğrencinin anadal programında almış olduğu ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler transkriptte gösterilir.

Çift Anadal Programı ne kadar sürede  tamamlanması gerekir?

Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programına kayıt eğitim-öğretim yılından itibaren 2547 sayılı kanunun 44 üncü maddesinin c fıkrasında belirtilen azami süredir.  

Çift Anadal Programından kayıt silinmesi  hangi durumda oluşur?

Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir. Ancak, uluslararası değişim programlarıyla yurt dışındaki bir üniversitede bulunan öğrenci için yurt dışında geçirdiği yarıyıllar bu süreye dâhil edilmez.

 Çift Anadal Programından alınan desrler  AGNO’yu etkiler mi?

Çift anadal programından ayrılan öğrencilerin ikinci anadal programında almış ve başarılı oldukları dersler transkript ve diploma ekinde gösterilir, ancak AGNO’ya dahil edilmez.

 Çift Anadal Programından ayrılan yandal  yapabilir mi?

Çift anadal programından ayrılan öğrenci, herhangi bir yandal programının tüm gereklerini yerine getirmesi halinde yandal sertifikası almaya hak kazanır.

 Çift Anadal Programına devam eden  öğrenci Yükseklisans programına kayıt yaptırabilir mi?

Anadal lisans programını bitiren öğrenci çift anadal programına devam ederken bir yüksek lisans programına kaydını yaptırabilir. Bu durumda öğrenci yüksek lisans programına ilişkin öğrenim ücretini de öder.

Çift Anadal Programının ücreti nedir?

Çift anadal Programı öğrencileri, anadalından mezun oluncaya kadar sadece anadala ait öğrenim ücretini veya kazandığı bursa karşılık gelen öğrenim ücretini öder. Ancak, anadalından mezun olduktan sonra kullanılan ek süre boyunca Mütevelli Heyet tarafından her eğitim-öğretim yılı için kayıtlı olduğu çift anadala ait belirlenen öğrenim ücretini ödemeye devam ederler.

Çift Anadal Programı kontenjanları dolması  halinde ne yapılır? 

Çift anadal programına başvurular değerlendirilirken, başvuran öğrenci sayısının kontenjanı aşması durumunda, AGNO’su yüksek olan öğrenciye öncelik tanınır. AGNO’lar eşit olduğunda, öğrencinin kayıtlı olduğu lisans programına yerleştirildiği yıldaki Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) puanı ve sıralaması dikkate alınır.


Yandal Programına Sık Sorulan Sorular

Yandal Programını tamamlayanlara verilen  belge diploma yerine geçer mi?

Yandal programlarını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda sadece başarı belgesi (yandal sertifikası) düzenlenir. Bu belge diploma yerine geçmez.

 Yandal programı kaç kredidir ?

Yandal programı en az(18 kredi)veya 30 AKTS kredisi eşdeğeri derslerden oluşur.

Yandal programına ne zaman başvurulur?

Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.

 Yandal programına hangi  öğrenciler başvurur?

Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.

Yandal programınabaşvuran öğrencilerin  not ortalaması kaç olmalıdır?

Yandal programına başvuran öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki AGNO’sunun en az 4.00 üzerinden 2.50 olması gerekir.

Bir öğrenci birden fazla yandal  programına başvurabilir mi?

Öğrenciler aynı anda birden fazla yandal programına başvurabilir; ancak, bir yandal programına kayıt yaptırabilir.

Yandal programına devam eden öğrenciler aynı zamanda çift anadal programına  kayıt olabilirler mi?

Öğrenciler aynı anda bir yandal programı ile çift anadal programına kayıt yaptırabilir.

Yandal programından kaydı silinen  öğrenci yeniden aynı yandala başvurabilir mi?

Yandal programından kaydı silinen öğrenci yeniden aynı yandal programına başvuramaz.

Bir yandal programında kayıtlı öğrenci, başvuru koşullarını sağlamak kaydı ile başka yandal programına başvurabilir ve mevcut yandal programından kaydını sildirerek yeni bir yandal programına kayıt yaptırabilir.

 Yandal programı kontenjanları dolduğunda  nasıl öğrenciler sıralanır?

Yandal programına başvurular değerlendirilirken, başvuran öğrenci sayısının kontenjanı aşması durumunda, AGNO’su yüksek olan öğrenciye öncelik tanınır. AGNO’lar eşit olduğunda, öğrencinin kayıtlı olduğu lisans programına yerleştirildiği yıldaki Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) puanı ve sıralaması dikkate alınır.

 Yandal programı derslerini kimler  belirler?

  • Yandal programına başvurusu kabul edilen öğrenci, yandal programı kapsamında, Senato kararı ile belirlenmiş olan dersleri almak ve bu dersleri başarmak zorundadır. Bu dersler ilgili bölümler arasında kararlaştırılır, ilgili fakülte kurullarının ve Senatonun onayına sunulur.

 Yandal programına  kimler başvurulur? Ne zaman kayıt silinir?

Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki AGNO’sunun 4.00 üzerinden 2.50 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.
 Öğrencinin yandal programındaki başarı durumu, anadal programındaki mezuniyetini etkilemez.

 Yandal programını zamanında bitiremeyen  öğrenci için ne kadar ek süre verilir?

Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla bir yarıyıl ek süre tanınır. Ek süre hakkı tanınan öğrenciler, yandal yaptıkları bölüme ait öğrenim ücretini ödemeye devam ederler.

 Yandal sertifikası öğrenciye ne  zaman verilir?

Yandal programını başarıyla tamamlayan öğrenciye, kayıtlı olduğu lisans programından mezuniyet hakkını elde etmeden yandal sertifikası verilmez.

Çift anadal programından ayrılan bir öğrenci, herhangi bir yandal programının tüm gereklerini yerine getirmesi halinde, yandal sertifikası almaya hak kazanır.

Yandal programını öğrenci istediğinde  bırakabilir mi?

Yandal öğrencisi, öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında programı kendi isteğiyle bırakabilir. Yandal programından kayıt sildiren öğrenci, aynı yandal programına tekrar kayıt yaptıramaz.

Yandal programından öğrencinin kaydı ne  zaman silinir?

Yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan kaydı silinir. Ancak, uluslararası değişim programlarıyla yurt dışındaki bir üniversitede bulunan öğrenciler için yurt dışında geçirdiği yarıyıllar bu süreye dahil edilmez.

Yandal programından başarılı olunan  dersler transcripte görülür mü? Bu dersler AGNO’yu etkiler mi?

Yandal programından ayrılan öğrencilerin, yandal programında daha önce başarılı oldukları dersleri transkript ve diploma ekinde gösterilir; ancak AGNO’ya dahil edilmez.

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi