İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Hakkında


İş Sağlığı ve Güvenliği programı 2014-2015 eğitim-öğretim döneminde açılmış ve akademik eğitimine başlamıştır. Avrupa Birliği süreci uyum yasaları çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan “İş Güvenliği İle Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” işyerlerinde iş güvenliğinden sorumlu mühendis ve teknik elemanların istihdamını zorunlu kılmaktadır. Bunun yanı sıra işyerlerinde risklerin minimize edilerek sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratılması, tehlikelerin kaynağında yok edilmesi, çalışan insanın bu ortamda tüm dikkatini işine vererek işçi ve fabrika iş veriminin artması, herhangi bir kaza sonucu yasal, vicdani ve mali sorumlulukları en aza düşürmek ve bu sayede işletmenin karlılığını artırarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak da İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Programı’nın amaçları arasındadır.

Son yıllarda Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda devletimizin daha duyarlı davranmaya başlaması ile bu alanda uzman bireylerin yetişmesi önem kazanmıştır. İşinde bilgili, pratik ve kalifiye bireylerin yetiştirilmesi ise Toros Üniversitesi olarak bizim görevlerimiz arasındadır.  Kendi alanlarında başarılı hocalarımız, öğrencilerimize gerek teori gerekse uygulamada gereken tüm bilgiyi ayrıntılı olarak aktarmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında işçilerin kullandıkları tüm araç gereçler okulumuzda mevcut olup, öğrencilerimiz bu araç gereçleri kullanmayı da ayrıca öğrenmektedir. Fabrikalara yaptığımız geziler öğrenilen teorik bilgiyi uygulamaya dönüştürerek, iş hayatında öğrencilerimizin daha donanımlı olmasını sağlamaktadır.  

İş Sağlığı ve Güvenliği programımızda Türk Dili, Yabancı Dil, Matematik, Genel Kimya, Temel Bilgi Teknolojileri gibi ortak derslere ek olarak; İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları, Fiziksel Risk Etmenleri, Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Uyarı Levhaları, Kimyasallar ve Etmenleri, Ergonomi, Risk Analizi ve Değerlendirme, Yapı İşlerinde İş Güvenliği, Madenlerde İş Güvenliği, İş Kazaları ve Raporlama, Makine ve Elektrikle Çalışmalarda İş Güvenliği verilen bazı alan dersleridir. 

Programımızın süresi iki yıl olup, öğrencilerimize, 9331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ile getirilen düzenlemeler sonucunda, bu alanda yetişmiş iş gücü kıtlığı çeken sektörlerde iş bulma fırsatı sağlamaktayız. 

Programın Amacı:

Endüstriyel Kuruluşların ihtiyacı olan İş Güvenliğine yönelik personelin yetiştirilmesi ve iş güvenliği organizasyonunun mühendislik düzeyinde olan işletmelerde, mühendisliğin bir alt kademesinde, mühendislik düzeyinde olmayan organizasyonlarda ise işletmenin tüm iş güvenliği sorumluluğunun üstlenebilecek yetenekte " İşçi sağlığı ve İş Güvenliği Teknikeri" yetiştirmektir.

Ayrıca bu programda,

-İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip eden ve yorumlayan

-Mesleki etik kurallara uygun davranan,

-Bir işletmede iş güvenliğinin sağlanabilmesi için alınması gereken tüm tedbirleri alan,

-Çalıştığı kurumun risk analizi yapabilen ve riskleri önlemede gerekli tedbirleri alabilen,

-İş sağlığı ve güvenliği konusunda gündemdeki olaylara duyarlı ve gelişmeleri izleyen bireyler yetiştirmek, hedeflerimiz arasındadır.

 

Kariyer Olanakları:

6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU program mezunlarına önemli iş fırsatları vermektedir. Program mezunları, tüm kurum, kuruluş ve işletmelerde, ticaret merkezleri, çok katlı yüksek binalar, üniversite ve yerleşke şeklindeki okullar, alışveriş merkezleri ve topluma açık merkezlerde, itfaiyeler, sivil savunma ve benzeri acil durum kuruluşlarında, "İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" olarak görev alabilirler.

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi