GENEL SEKRETERLİK

Tanıtım

Toros Üniversitesi İdari Teşkilatını yönetmek amacıyla kurulmuş olup,  Genel Sekreter, Genel Sekreter yardımcıları ve kendisine bağlı birimlerden oluşmaktadır.

Genel Sekreter; idari birimlerin başındaki kişidir. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51. Maddesine göre; İdari birimlerin koordinasyonundan Rektöre karşı sorumludur.

Görev ve Sorumlulukları;

- Üniversite Mütevelli Heyeti, Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oylamaya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak, bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak.

- Üniversite idare teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasının sağlamak.

- Belirtilen kanun ve yönetmelikler hükümleri ile Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu ve Senato kararları doğrultusunda ve onların çizdiği politikalar çerçevesinde görevlerini yürütmek.

- Üniversite Mütevelli Heyeti, Senatosu ile Üniversite Yönetim kurulu kararlarının Üniversiteye bağlı birimlere iletmek.

- Kendisine bağlı Daire Başkanlıkları ve bağlı diğer birimler aracılığıyla Üniversitenin tüm bürokratik ve idari hizmetlerini yürütmek.

- Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektör’e öneride bulunmak.

- Üniversitenin belirlenen amaç ve hedeflere ulaşabilmesi için idari görevleri yerine getirecek yeterli kadroyu kurmak.

- Genel Sekreterlik’ e bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, denetlemek, faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak.

- Üniversite idari hizmetlerinin aksamaması için devamlı olarak Genel Sekreter Yardımcılarıyla koordinasyon halinde olmak.

- Üniversitenin yazışmalarında imza yetkisini kullanmak ve bu yetkiyi gerektiğinde yardımcılarına devretmek.

- Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu ve Senato gündemlerinin belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

- Üniversiteyi Bakanlık, Valilik, Belediye Başkanlığı vb. kamu kuruluşlarına karşı temsil etmek

- Üniversitenin yıllık bütçe çalışmalarını yürütmek ve bununla ilgili Daire Başkanlıklarını koordine etmek.

- Mütevelli Heyet,Yönetim Kurulu ve Senato kararlarını uygulamak, izlemek ve sonuçlandırmak.

- Genel Sekreter Yardımcılarıyla ve Daire Başkanlıkları ile periyodik toplantılar yapmak, görüş alışverişinde bulunmak.

- Basın ve Halkla İlişkiler ile Mütevelli Heyetin ve Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerinin düzenlenmesini sağlamak.

- Kanun, Tüzük, Yönetmelikler çerçevesinde Mütevelli Heyet Başkanı ve Rektör’ ün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

ÜNİVERSİTE HABERLERİ

ÜNİVERSİTE DUYURULARI

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

HAZIRLIK BİLGİ SİSTEMİ

DIŞ İLİŞKİLER

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

MEZUN BİLGİ SİSTEMİ

BOLOGNA SÜRECİ