SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Tanıtım

Toros Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TORSEM) 28542sayılı Yükseköğretim Kanunu'na bağlı olarak 28 Ocak 2013 tarihinde Resmi Gazetedeyayımlanan yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle Toros Üniversitesi Rektörlüğünebağlı bir birim olarak faaliyetlerine başlamıştır.

Merkezimizinamacı ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları kapsamı dışında kalanalanlarda eğitim, danışmanlık ve proje hizmetleri vermek, bu alanlarla ilgili araştırmave yayınlar yapmak, bu sayede üniversitemizin kamu, özel sektör, ulusal veuluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin geliştirilmesini sağlamaktır.

TORSEM;kamu kurumları, özel sektör, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ilekişilerden gelen talepler doğrultusunda düzenlemekte olduğu mesleki eğitimler,kurslar, seminerler, kongreler, sertifika programları, sergiler, eğitimfuarları ve kültürel faaliyetlerle yaşam boyu öğrenme anlayışına sahip birbirim olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Dünyastandartlarında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermeyi hedefleyenmerkezimizde bir taraftan ülkenin yetişmiş insan gücüne katkıda bulunulurken,diğer taraftan piyasanın ihtiyacı olan nitelikli iş gücüyetiştirilebilmektedir.

Üniversitemizinkalite ve standartlarının sürekli gözetildiği eğitim programlarımızda, teorikeğitimi uygulama eğitimi ile birleştirerek katılımcıların gerekli bilgi vebecerileri kazanmaları hedeflenmekte ve kursiyerlerin kariyer gelişimine katkısağlanmaktadır.

Buçerçevede merkezimiz, kişisel eğitimlerin yanı sıra kamu ve özel sektörkuruluşları ile yurtdışındaki kişi ve kurumlara ihtiyaç duydukları alanlarda,ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, kurslar, seminer vekonferanslar düzenlemekte; bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamakta ve bualanda üniversitemiz olanaklarının tanıtımını yapmaktadır.


MİSYON:

  •      Toplumun ihtiyaçları ve öncelikleridoğrultusunda uluslararası düzeyde eğitimler ve etkinlikler düzenlemek,
  •      Akademisyenlerimizindeneyim ve uzmanlık alanlarından faydalanarak danışmanlıkhizmetleri sağlamak,
  •       Bireylerin bilgi, beceri ve yeterlilikleriniartırarak ülkemizin   yetişmiş insan gücüihtiyacına cevap vermek,
  •      Sürekli eğitim bilincini yaygınlaştırmak ve yaşamboyu öğrenme ilkesini sürdürülebilir kılmaktır.

 

VİZYON:

  •        Güncel eğilimler doğrultusunda sürekli kendiniyenileyen, ulusal ve uluslararası platformlarda kabul gören, alanında lider bireğitim ve araştırma merkezi olmaktır.

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Bologna Bilgi Paketi

Mezun Bilgi Sistemi

Kalite Güvence Sistemi