LOJİSTİK

Ders İçerikleri

DERS İÇERİĞİ 2016-2017.pdf

                T.C TOROS  ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU LOJİSTİK BÖLÜM

                                                             DERS İÇERİKLERİ

 

TD101 TÜRK DİLİ  I (2 0 2 2) 

Dünya dilleri, Türkçenin tarihi dönemleri, ses ve yapı özellikleri konularını içerir.Edebiyat Dersinin Anlam ve Önemi, Temel Türkçe Bilgileri, Okuma Yazma Kurallarına Genel Bakış, Bireysel Serbest Konulu Öğrenci Sunumları.

ATA101 ATATÜRK  İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ  I (2 0 2 2)

Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti'nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal'in Samsun'a Çıkışı ve Anadolu'daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM'nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.

ING101 YABANCI  DİL I  (3 0 3 4)

Dilbilgisi ve kelime öğretimi; temel okuma ve yazma dersleri, temel dinleme ve konuşma uygulamalarından oluşmaktadır.

MAT103 MATEMATİK  (3 0 3 4)

Lineer Denklemler ve Eşitsizlikler Grafikler ve Doğrular, Fonksiyonlar Elementler: Grafikler ve Dönüşümler İkinci Dereceden Karesel Fonksiyonlar, Polinomlar ve Rasyonel Fonksiyonlar Logaritmik Fonksiyonlar, Limit Kavramına Giriş, Sonsuz Limitler ve Sonsuzda Limitler, Süreklilik Limit ve Süreklilik uygulamaları İşletme , İktisat ve Sosyal Bilimlerde Uygulamaları, Değişim Oranı, Ani Değişim Oranı, Bir Grafiğin Eğimi, Türev Tanımı, Türev Bulma, Teğet Doğrusu Eğimi, Temel Türev Alma Kuralları İşletme, İktisat ve Sosyal Bilimlerde Uygulamaları, Diferensiyel Kavramı Artmalar, Diferensiyel Metodu ile Yaklaşım Artmaları ve Diferensiyelleri, İş ve Ekonomide Marjinal Analiz Marjinal Maliyet, Gelir ve Kar Maliyet Analizi ,e-Sabiti ve Sürekli Bileşik Faiz Üstel ve Logaritmik Fonksiyonların Türevleri Çarpım ve Bölümün Türevleri, Zincir Kuralı Kapalı Fonskiyonların Türevleri Çarpım ve Bölümün Türevleri.L’ Hopital Kuralı Eğri Çizme Teknikleri Optimizasyonu.

LOJ101 LOJİSTİĞE  GİRİŞ (3 0 3 4)

Lojistik alanında ilk adımı attırmak ve lojistikle tanıştırma amacını taşıyan bu dersin içeriği, Lojistiğin tanımı, tarihsel gelişimi, dağıtım kanalı ve lojistiğin temelleri, lojistik yönetimi ve lojistik stratejileri  ,taşıma modları, depolama ve stok yönetimi, lojistikt kullanılan belgelerin doldurulması, uygulama,Freight Forwarder şirketleri, lojistik hizmetleri ve pazarlaması, uluslararası taşımacılık kuralları, depolama hizmetleri, stok maliyeti ve lojistik yetki belgeleri.

LOJ121 İKTİSATA  GİRİŞ I (2 0 2 4)

Ekonomiye Giriş ve Temel Kavramlar ,Fırsat Maliyeti ve Üretim Olanakları Eğrisi, Talep ve Talep Kanunu, Arz ve Arz Kanunu, Piyasalarda DevletMüdahalesi, Marjinal Fayda Teorisi, Kayıtsızlık Analizi, Kısa Dönem Üretim Teorisi, Kısa Dönem Maliyetler, Uzun Dönem Üretim Teorisi, Uzun Maliyetler, Gelir ve Kar Maksimizasyonu, Tam Rekabet Koşulları Altında Kar Maksimizasyonu, Eksik Rekabet Koşulları Altında Kar Maksimizasyonu.

LOJ 123 İŞLETME  BİLİMİNE GİRİŞ I (3 0 3 4)

İşletme bilimi ve işletme kavramına tarihsel bakış, İşletme ekonomisi ile işletmelerin amaçları, işletmenin ihtiyaçları, işletmelerin kuruluşuna ilişkin yatırım kararının oluşumu, işletmelerde büyüklük ve kapasite, Özel-kamu-yabancı sermayeli işletmelerin hukuksal biçimleri, işletmelerde birleşme ve işbirliği çeşitleri ,işletmelerde pazarlama işlevi, pazarlamanın makro ve mikro işlevleri, ,işletmelerde üretim işlevi, üretim sistemleri, üretim biçimleri, işletmelerde finansal yönetim işlevi, sermaye kaynakları, karşılaşılan riskler, işletmelerde insan kaynakları yönetimi işlevi, işletmelerde yönetim fonksiyonları.

 

BTP 101 BİLGİSAYAR  (3 0 3 4)

Bilgisayar bilimleri hakkında temel bilgiler. Donanım ve Yazılıma giriş. DOS ve WINDOWS işletim sistemleri.Excell ve Excell’de hesaplama yöntemleri. Kelime işlemciler. Veri tabanlarının kullanılması. Sunum. Tablo ve Grafik Uygulamaları. İnternet.E-mail. WWW network sistemini kullanma. HTML ve JAVA programlama.

LOJ125  GİRİŞİMCİLİK I (2 0 2 2 )

Uygulamalı girişimcilik dersinde kendini işini kurabilecek bilgi ve yetkinliğe sahip olması hedeflenen öğrencilerin, kendilerinde var olan girişimcilik özelliklerini ortaya çıkarmaları ve bunları geliştirebilmeleri için gerekli donanımı kazanmaları amaçlanmaktadır. Girişimcilik 1 dersi; girişimciliğin tanımı ve önemi, girişimci türleri ve nitelikleri, girişimcilik kültürü, yaratıcılık ve fırsat analizi, yenilikçilik, iş fikri geliştirme, fizibilite analizi ve iş planı esasları, endüstri ve rekabet analizi,  üretim ve iş modeli planlaması, pazar araştırma teknikleri, pazarlama planı, üretim planlama, yönetim planlama ve finansal planlama konularında teorik bilgileri ve sınıf içi atölye çalışmalarını kapsamaktadır.

TD102 TÜRK DİLİ  II (2 0 2 2)

Kelime gurupları, cümlede yapı ve cümle türleri, anlatım bozuklukları konularını içerir. Halk Edebiyatından Ürünlerden Örnekler (Karacaoğlan, Aşık Veysel, Pir Sultan Abdal, Yunus Emre, Nasrettin Hoca, Efsane Halk Hikayeleri, Tanzimat ve Servet-i Fünun Genel Bakış, Yeni Türk Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı, İstiklal Marşı Anlam ve Önemi.

ATA 102 ATATÜRK  İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II ( 2 0 2 2)

Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler.

ING 102 YABANCI  DİL (İNGİLİZCE)-II (3 0 3 4)

Dilbilgisi ve kelime öğretimi; temel okuma ve yazma dersleri, temel dinleme ve konuşma uygulamalarından oluşmaktadır.

LOJ104 LOJİSTİK  YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU  (3 0 3 5)

Lojistik kavramı, iş hayatında lojistiğin artan önemi, lojistik işletmesi temel iş süreçleri, depo bölümü ve işletmelerin bölümleriyle ilişkileri, lojistik işletmelerin beyni, bilgi sistemleri, e- lojistik, lojistik işletmelerinde performans yönetimi ve ektör uygulamaları, yönetim ve performans çalışmaları,  performans uygulamaları.

LOJ 120 TEDARİK  ZİNCİRİ YÖNETİMİ (3 0 3 4)

TZY’ye giriş ve temel kavramlar, Supply Chain Operations And Strategies, TZY Planlaması, Planning in Supply Chain Management And Management Of Suppliers, Üretim ve İletim Sistemleri ve TZY, Dağıtım Sistemleri ve Maliyet, Dağıtım Süreçleri ve Performansını geliştirme ,TZY ve Taşıma Modları Seçimi, Taşıma ve dağıtım süreçlerinde optimizasyon, Envanter yönetimi prensipleri, Tedarikçi Kontrolünde Envanter, Malzeme Yönetimi süreç iyileştirme, Depo Yönetimi, Yeşil Lojistik ve Tersine TZ Yönetimi.

LOJ 122 İKTİSADA  GİRİŞ II (2 0 2 3)

Makro Ekonomi ve Temel Kavramlara Giriş, Makro Ekonominin Temelleri, Ulusal Gelir ve Çıktının Ölçülmesi, Makro Ekonomik Sorunlar ve Analizler, İşsizlikve İstihdam, Toplam Talep ve Arz, Fiyatlar Genel Seviyesi ve Enflasyon Sorunu, Ödemeler ve Döviz Kurları Dengesi, Klasik Makro Ekonomi ve Keynesyen Devrim, Monetarist-Keynesyen Tartışması, Paranın Fonksiyonları ve Anlamı, Parave Faiz Oranları, Finansal Sistemlerin Anlamı ve Fonksiyonları, Para Arzı ve Talebi, Maliye ve Para Politikaları.

LOJ 124 İŞLETME  BİLİMİNE GİRİŞ II (3 0 3 4)

İşletmelerin hukuki sonuçları, ticari işletme çeşitleri, işletmelerde insan kaynakları yönetimi, işletmelerde örgüt kültürü, işletmelerde muhasebe ve finansal yönetim, işletmelerde lider ve yönetici kavramı, işletmelerde birleşme ve işbirliği çeşitleri, işletmelerde mesleki sorumluluk ve etik, işletmelerde toplam kalite yönetimi, uluslararası işletme modelleri, işletmelerde sayısal yöntemler, işletmelerde halkla ilişkiler, işletmelerde uluslararası ticaret kavramı.

LOJ126  GİRİŞİMCİLİK II (2 0 2 2)

Uygulamalı girişimcilik 1 dersini alarak girişimcilik özelliklerini ortaya çıkaran öğrencilerin başarılı ve sürdürülebilir işletmeler kurabilmesi için kendi iş fikirlerine yönelik iş planlarını hazırlayacak ve gerekli hukuki süreci yönetecek bilgiye sahip olmaları ve uygulamalı olarak bu yetkinlikleri elde etmeleri amaçlanmaktadır.

Girişimcilik 2 dersi; şirket kurma ve yasal yapı analizleri, fikri ve sınai mülkiyet hakları, girişimcilere yönelik destek ve teşvikler, girişimcilikte başarı ve başarısızlık örneklerinin incelenmesi, profesyonel yönetime geçiş ve kurumsallaşma, globalleşen dünyada girişimci olabilmenin koşulları; işletmelerde sosyal sorumluluk ve iş etiği, Silikon Vadisi ekosistemi, iş planı yazımı ve sunumu konularında teorik bilgileri ve sınıf içi atölye çalışmalarını kapsamaktadır.

Bu ders KOSGEB Destek Programı Yönetmeliği çerçevesinde uygulanan Girişimcilik Destek Programı kapsamında düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi ile eşdeğer olup, dersten başarılı olan öğrencilere Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi verilecektir. Böylece öğrencilerin KOSGEB Girişimcilik hibe desteklerinden yararlanabilmesi olanağı tanınacaktır.

LOJ128 MESLEK  ETİĞİ (2 0 2 2)

Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, etik sistemlerini incelemek, ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörler,mesleketiğine uyma, mesleki yozlaşmave meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçları,sosyal sorumluluk ve örnek olayların incelenmesi.

LOJ 241  SATINALMA TEKNİKLERİ VE TEDARİKÇİ YÖNETİMİ (2 0 2 3)

Satınalma Teknikleri ve Tedarikçi Yönetimi nedir?, Satınalma / Tedarikçi Kalite Yönetimine olan gereksinim, Satınalma/Tedarikçi Kalite Yönetim Sistemi, Satınalma Kararına Etki Eden Faktörler, Müşteri Tedarikçi İlişkisi, Satınalma Fonksiyonun Amaçları, Satınalma Politikaları, Satınalmanın Temel Basamakları, Kalite Karakteristikleri, Müşteri İhtiyaçlarının Hiyerarşisi, Satınalmanın 3 Evresi, Kuruluş Tedarikçi İlişkilerinin Aşamaları.

LOJ243 DIŞ  TİCARETTE TEMEL KAVRAMLAR ( 2 0 2 3)

Dış Ticarette Temel Kavramlar,Dış Ticarette Kullanılan Belgeler, Dış Ticarette Teslim Şekilleri, Dış Ticarette Ödeme Şekilleri, İhracat Bedelinin Tahsili İşlemi,İhracat Hesabının Kapatılması, İhracat İşlerinde Terkin,İthal Mallarının Sınıflandırılması, İthalat İşlemlerinde Vergi, Kambiyo İşlemleri ve Kambiyo İşlemlerinde Kullanılan Belge, Dış Ticarette Sigorta ve Paketleme.

LOJ261 KONTEYNIR  TAŞIMACILIĞI VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ (2 0 2 2)

Konteynerizasyon, yüklerin birimleştirilmesi. Konteynerlerdeki bazı özel kısaltmalar, Konteyner yapısı ve elemanları. Yapılışlarına ve kullanılışlarına göre konteyner çeşitleri, özel yükler için konteynerler, Yüklerin konteynerlere istiflenmesi, Konteynerlerin gemiye istiflenmesi ( lashing, unlashing işlemleri ), Konteyner hasarları, Konteyner elleçleme ekipmanları, Konteyner taşımacılığında kullanılan belgeler. Konteyner gemileri. Konteyner limanları ve yönetimi.

LOJ255 GÜMRÜK  İŞLEM UYGULAMALARI (2 0 2 2)

Gümrükle İlgili Temel Kavramlar, Gümrük Mevzuatı, Gümrüklerde Temsil Yöntemleri, Gümrük Müşavirliği ve Muşavir Yardımcılığı Mevzuatı, Gümrük Tarifeleri ve Türkiye Gümrük Tarife Giriş Cetveli,Gümrük Vergileri ve Vergilerin Hesaplanması, Eşynın Menşei,Eşyanın Gümrük kıymeti, Gümrük Rejimli Eşyanın Gümrüğe Sunulması, Gümrük Beyan Yöntemleri, Eşyanın Muayenesi, Eşyanın Tahlili ve Teslimi,Gümrüklerde Usulsüzlük ve Vergi Kaybına Neden Olan İşlemler, Gümrük Vergilerinde Cezalar, Gümrük Vergilerinde İtiraz.

 

LOJ 257  TAŞIMACILIK YÖNETİMİ (2 0 2 3)

Lojistik, taşımacılık ve tedarik zincirinin ilişkisi, taşımacılık yönetiminde  yönetimsel kararlar-taşıma modu seçimi, Karayolu Taşımacılığı, Demiryolu Taşımacılığı, Havayolu Taşımacılığı, Denizyolu Taşımacılığı ve Boru Hattı Taşımacılığı, Taşımacılık Yönetiminde Yönetimsel Kararlar- Taşıma Modu Seçimi- Yük Konsolidasyonu- Taşıyıcı Rotalama- Taşıyıcı Değerlendirme ve Seçim, Taşıma Modlarında Kullanılan Ekipman Tipleri, Taşımacılık Yönetiminde Çevresel Sorunlar, Taşıma Maliyetleri, Navlun Hesaplamaları, Fiyat Teklifleri, İntermodal Taşımacılık, Bilgi İletişim Ağları, Bilgi Taşımacılığı ve Lojistik, Ulaştırmada Entegrasyon, gereksinimi ve önemi, entegrasyonun önündeki engeller, Taşımacılık Düzenlemeleri, Ulaştırmada AB politikaları ve Türkiye.

LOJ259 LOJİSTİK  BİLGİ SİSTEMLERİ (2 0 2 3)

Bilginin Tanımı, Veri Enformasyon ve Bilgi İlişkisi, Bikgi Lojistiği, Lojistiğin Prensipleri ve Unsurları, Sevkiyat Lojistiği,Temin Tedarik Lojistiği, Bilgisayar Destekli Tedarik ve Lojistik Destek, Sistem Kavramı, Bilişim Sistemi, Bilgi Sistemi Faaliyetleri, Tedarik Zincirinde Bilginin Prensipleri, Lojistik Bilgi Teknolojisi Alt Yapısı, Veri Tabanları, Elektronik Veri Değişim Sistemi Çeşitleri, Elektronik Veri Değişimi ile Sipariş Süreci.

LOJ263 MESLEKİ  UYGULAMA I (0 16 4 7)

Öğrencilerin teorik olarak aldıkları tüm derslerin lojistik firmalarında uygulamalı olarak  aldıkları mesleki eğitimdir.

LOJ253 TEHLİKELİ  MADDE TAŞIMACILIĞI (2 0 2 3)

Karayolu Tehlikeli Madde Taşımacılığı , Tehlikeli Maddelerin Genel Özellikleri , ADR sözleşmesi, Türkiyike’deki mevcut yasalar ve düzenlemeler, tehlikeli madde sınıfları ve özellikleri, tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, tehlikeli maddelerin ambalajlanması ve depolanması, tehlikeli maddelerin taşınması, havayolu tehlikeli madde taşımacılığı.

LOJ 223 MESLEKİ  İNGİLİZCE I (2 0 2 3)

Bu derste öğrencilerin meslekleriyle ilgili olan İngilizce terimleri öğrenmeleri amaçlanır. İlgili programdaki temel yazışma teknikleri, ana metinlerin okunması ve kavranması, dinleme yolu ile terimlerin günlük konuşma dilindeki kullanımları aktarılır. İngilizce özgeçmiş hazırlama çalışmaları yapılır.

LOJ 242 DEPOLAMA  VE ENVANTER YÖNETİMİ (2 0 2 3)

Depo ve Depo Yönetimi Kavramları, Depo Türleri, Depo İşlemleri ve Depo İş Süreçleri, Depolamada Risk Faktörleri, Depo Kurulması ile İlgili Dikkat Edilecek Faktörler, Depo Raf Sistemleri, Depolamada Kullanılan Teknikler, Taşıma , Konumlandırma ve Depolama Ekipmanları, Barkod ve Rfid Sistemleri,Araç Takip Sistemleri, Stok Kavramı, Stok Türleri, Malzeme Depolama ve Elleçleme Teknolojileri, Malzeme Yönetimi, Lojistikte Teknoloji Kullanımına Örnekler.

LOJ 244 MESLEKİ  İNGİLİZCE II (2 0 2 3)

Bu derste öğrencilerin meslekleriyle ilgili olan İngilizce terimleri öğrenmeleri amaçlanır. İlgili programdaki temel yazışma teknikleri, ana metinlerin okunması ve kavranması, dinleme yolu ile terimlerin günlük konuşma dilindeki kullanımları aktarılır. İngilizce özgeçmiş hazırlama çalışmaları yapılır.

LOJ246 LOJİSTİK  HUKUKU (2 0 2 3)

Lojistik Hukukunun Temel Kavramları, Lojistik Sektöründe Pazara Girişin Hukuki Çerçevesi, Lojistik İşletmelerinin Hukuki Yükümlülükleri,Lojistik İşletmelerinin Kapatılmasını Düzenleyen Kurallar, Lojistik Faaliyetlere Aracılık Edenler (Freight Forwarder),Uluslararası Lojistikte Taşıyıcı İşletmeler, Taşıma İşletmesinin Hukuki Niteliği, Lojistik Sektöründe Nakliye Sigortası, Karayoluyla Eşya Taşımacılığı, Denizyoluyla Eşya Taşımacılığı, Havayoluyla Eşya Taşımacılığı, Demiryoluyla Eşya Taşımacılığı, Kombine Eşya Taşımacılığı, Boru Hattı Taşımacılığı.

LOJ228 FİZİKSEL  DAĞITIM KANALLARI VE PLANLAMA (2 0 2 3)

Tedarik Zinciri Yönetimi- Dağıtım Yönetimi İlişkisi, Dağıtım Kanalı Kavramı, Dağıtım Kanalları ve Lojistik Dağıtım Merkezi, Dağıtım Stratejisi ve Başlıca Dağıtım Politikaları, Fiziksel Dağıtım ve Fonksiyonları, Pazarlama Dağıtım Yönetimi İlişkisi, Endüstriyel Pazarlar, Dağıtım Kanalı Tasarımı, Ulaştırma Modelleri Uygulamaları, Çapraz Sevkiyat ve Döngüsel Sefer, Sektörel Uygulamalar, Dağıtım Kanalı, Pazarlama Kanalı, Başlıca Dağıtım Kanalı Üyeleri, Dağıtım Kanallarındaki Çatışmaların Yönetimi, Endüstriyel Pazarlarda  Dağıtım Kanalı Seçiminde Kriterler, Rotalamaya Giriş, Tek Araçlı Rotalama Uygulamaları, Çok Araçlı Rotalama Uygulamaları.

LOJ 250  LOJİSTİKTE GÜNCEL KONULAR (2 0 2 3)

Lojistik Sektörünün Yapısı ve Çerçevesi, Lojistik İşletmelerinin Faaliyetleri ,Lojistik Sektöründe Aracılık Edenler (Freight Forwerder), Uluslararası Lojistikte Taşıyıcı İşletmeler, Taşıma Sözleşmeleri, yapısı ve özellikleri, Taşıma Sözleşmesi nasıl yapılır?, Lojistik Sektöründe Nakliye Sigortası, Karayoluyla Eşya Taşımacılığı Niteliği, Denizyoluyla Hava Taşımacılığı ve Niteliği, Havayoluyla Eşya Taşımacılı ve Niteliği, Kombine Eşya Taşımacılığı, Sektördeki Yeri ve Türkiye’deki uygulamaları.

LOJ252 LOJİSTİK  PAZARLAMASI (2 0 2 3)

Pazarlamaya giriş, pazarlama kavramı, yeni dünyada yeni pazarlar, turizmde dağıtım kanallarının ve aracıların oluşturulmasında dikkat edilmesi gereken kurallar, Lojistik Sektörü ve Hizmet Yönetimi, Lojistik Sektöründe Pazarlama, Satış ve Müşteri İlişkileri Kavramları, Yeni Rekabet Koşullarında Etkili Pazarlama ve Satış Yönetimi, Satış Görüşmelerinin Stratejik ve Taktik Planlaması,Satışçılıkta İletişim Yeteneğinin Önemi, Satışçının Temel Fonksiyonları, Satış Engelleri, Lojistik Sektöründe Karşı Satış Atakları, Vaka Çalışmaları.

LOJ254 İŞ  GÜVENLİĞİ VE İLK YARDIM (2 0 2 3)

İSG’ye Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü, İş Hukuku- İveren ve Çalışan Tanımları- Tazminat Sorumlulukları, İSG Kavram ve Tanımları, Tehlikenin Tanımlanması-Riskin Tanımı- Rade Ekibinin Açıklanması Çalışması- İş Hukuku- İşveren ve Çalışan Tanımları- Tazminat Sorumlulukları- İş Kazalarında Yapılacak Hukuki İşlemler, İş Güvenliği İle İlgili Kuruluşlar- İş Güvenliği Mevzuatı- Kanunlar-Yönetmelikler-Yangın Tipleri ve Söndürme Şekilleri- Yangının Nedenleri, Kişisel Koruyucu Donanımlar-Solunum Sisteminin Korunması- Vücudun Korunması, Makinalara Takılan Koruyucular, Binalarda Güvenliği Tehdit Edici Unsurlar, Meslek Hastalıkları- Kaza ve Yaralanmalar,Temel Yaşam Desteğini Uygulayabilme, Solunum Yolu Tıkanıklığını Açbilme, Kanamalarda İlk Yardım, Yaralanma Çeşitlerine Göre İlk Yardım, Isı Dengesi Bozukluklarda İlk Yardım.

LOJ 264 MESLEKİ  UYGULAMA II (0 16 4 7)

Öğrencilerin teorik olarak aldıkları tüm derslerin lojistik firmalarında uygulamalı olarak  aldıkları mesleki eğitimdir.

 

 

 

 

 

 

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi