AŞÇILIK

Ders İçerikleri

Aşçılık Programı 2015 Girişli Öğrenci Ders Müfredat.pdf

Aşçılık Programı 2016 Girişli Öğrenci Ders Müfredatı.pdf

I. YARIYIL

ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ I  

 Kavramlar, İnkılap Kavramları, Osmanlı İmparatorluğu'nun Çöküşü. Nedenleri, Fransız İhtilali, Osmanlı İmparatorluğu'na etkileri. Batılılaşma hareketleri, Tanzimat ve Islahat Fermanları, fikir hareketleri, Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batılılaşma (Batıcılık). Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları. I. Dünya Savaşı ve nedenleri. Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşına girişi. Savaşın Sonu. Osmanlı İmparatorluğu'nun Savaştığı Cepheler. Mondros Ateşkes Antlaşması. Kuvay-ı Milliye Hareketi. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı. Havza ve Amasya Genelgesi. Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi. Misak-ı Milli ve Osmanlı Mebusan Meclisi, TBMM'nin açılması. Kurtuluş Savaşında Cepheler, Doğu ve Güney Cephesi. Batı Cephesi Savaşları, Mudanya Ateşkes Antlaşması. Saltanatın kaldırılması, Lozan Antlaşması.

 

TD101 TÜRK DİLİ I 

 Türk Diline Giriş. Dil Nedir? Dil ve Kültür ilişkisi, Türk dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri. Türkçe'de Sesler ve Sınıflandırılması. Hece Bilgisi, İmla Kuralları ve Uygulanması. Dilekçe Yazma.

 

ING101 YABANCI DİL ( İNGİLİZCE ) I 

 Introduction, simple present tense, questions, Present continuous tense yes-no questions words:What time, Which, How much, Modal can +....? Have+ got numbers, countable, uncountable nouns, pseudo subject there+modal, n+es, does+jobs, Simple present tense+...?, Negative simple present tense, Some, any, Suggestion, lets questions words, Present simple and position of time adverbs, Present continuous, Simple past tense, Mass and unit: How much? How many? Some, any, a few, a little, past tense, Past tense with ago and questions with "How" log, ago, Adjectives and adverbs, Comprassion and adjectives and adverbs, Going to, Present Perfect with for and since, Past continuous and past simple, The simple future used in refuest, offers and can, present+ just, Present simple and past tense.

 

AŞÇ 101 BESLENME İLKELERİ

Beslenmeye giriş; yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenme tanımı; karbonhidratların, proteinlerin, lipitlerin, vitamin ve minerallerin sağlıklı beslenmedeki önemi, bu besin öğelerinin kimyasal yapısı, özellikleri, sınıflandırılması, fonksiyonları, kaynakları, günlük alım önerileri, aşırı alım durumu ve toksissiteleri; besin piramitleri, fonksiyonel gıdalar, besin grupları ve gruplarda yer alan besinlerin özellikleri, farklı yaş gruplarında ve özel durumlarda beslenme (alerjenler, çölyak hastalığı, laktoz intolerans, vb.) temel beslenme soruları,  günlük besin tüketimleri için menü planlama örnekleri, menülerin enerji ve besin ögesi değerlerinin hesaplanması, enerji metabolizması ve standart yemek tarifleri geliştirme

 

AŞÇ 103 GIDA GÜVENLİĞİ VE HİJYEN

Gıda güvenliği ve temel kavramları, gıda güvenliğinin önemi, gıda güvenliğini etkileyen tehlikeler, gıda kaynaklı hastalıklar, gıda zehirlenmeleri ve bunlara yol açan etmenler, bu tarz durumlara meydan vermemek adına gerekli korunma teknikleri, satın alma ve işletmeye kabul kuralları, hazırlık, saklama ve servis kuralları, gıda muhafaza yöntemleri, mutfak alanında hijyen, personel hijyeni, yiyecek akış sürecinde hijyen, gıda işletmelerinde temizlik ve dezenfeksiyon yöntemleri, sanitasyon kuralları ve ekipmanlarının tanıtımı, gıda güvenliği yönetim sistemleri

 

AŞÇ 105 GIDA HAZIRLAMA VE PİŞİRİM TEKNİKLERİ I

Bu dersimizde profesyonel giriş yaparak mutfağın ve işletmenin hiyerarşik yapıya göre yönetim şeması ve bir işletmenin bölümlerindeki çalışanların iş ve görev tanımları, standart Fransız mutfak terimleri ve terminolojisi, profesyonel bir mutfaktaki büyük ve küçük ekipmanların tanımları, bıçak çeşitleri, kullanıldıkları alanlar ve kesim çeşitleri, et, balık ve tavuk işleme uygulamaları, ürün bilgisi, sağlık standartları ve güvenlik bilgileri, nutrisyon, menu planlama temelleri, tarif ölçekleme ve formül geliştirme bilgileri, temel pişirim teknikleri, temel sos ve çorbaların uygulamaları gösterilecektir.

 

AŞÇ 107 GİRİŞİMCİLİK I

Girişimciliğin tanımı ve önemi, girişimci türleri ve nitelikleri, girişimcilik kültürü, yaratıcılık ve fırsat analizi, yenilikçi ve doğru iş fikri geliştirme, fizibilite analizi ve iş planı esasları, endüstri ve rekabet analizi,  üretim ve iş modeli planlaması, pazar araştırma teknikleri, pazarlama planı, üretim planlama, yönetim planlama ve finansal planlama konularında teorik bilgiler ve sınıf içi atölye çalışmaları

Bu ders KOSGEB Destek Programı Yönetmeliği çerçevesinde uygulanan Girişimcilik Destek Programı kapsamında düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi ile eşdeğer olup, dersten başarılı olan öğrencilere Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi verilecektir. Böylece öğrencilerin KOSGEB Girişimcilik hibe desteklerinden yararlanabilmesi olanağı tanınacaktır. 

 

AŞÇ 109 GASTRONOMİYE GİRİŞ VE TEMEL MUTFAK BİLGİLERİ 

Gastronomiye Giriş; Gastronominin Tanımı, Kapsamı, Önem ve Amacı, Gastronom ve Gurme Kavramları, Gastronominin Tarihsel Gelişimi, Antik Çağ, Avrupa, Orta Çağ Rönesans ve Mutfak, Yeni Gıda Maddeleri, Çatal Devrim, Diğer Avrupa Ülkelerinin Mutfakları, Gelenekten Kopuş, İstanbul’a Göç ve Etkileri, 1980 Sonrası, Gastronomi ve Turizm İlişkisi, Gastronomi Turizmi ve Gastronomi, Gastronomi, Yemek, Kültür ve Turizm Arasındaki İlişkiler   

Temel Mutfak Bilgisi; Misafirperverlik Endüstrisi, Menü, Satın Alma ve Depolama, Mutfak Bilgisi, Mutfakta Kullanılan Temel Ürünler, Yiyecekleri Saklama Yöntemleri, Pişirme Yöntemleri, Mutfak Yönetimi, Genel Hazırlık Çalışmaları, Maliyet Kontrolü, Dünya Mutfaklarından Örnekler

 

II. YARIYIL

ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 

Cumhuriyetin İlanı,Halifeliğin kaldırılması. Cumhuriyetin ilk yıllarında Çok partili hayata geçiş denemeleri.Halk Fırkası, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Şeyh Sait İsyanı. Sebest Cumhuriyet Fırkası ve Menemen Olayı, Cumhuriyetin İlk yıllarında kültür politikası, Ekonomik alandaki gelişmeler, Toplumsal alanda İnkılap hareketleri. Atatürkçülük ve dayandığı İlkeler, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik İlkesi, Halkçılık Devletçilik İlkesi, Laiklik, İnkılapçılık İlkesi. II.Dünya Savaşı ve Türkiye'nin tutumu.

 

TD102 TÜRK DİLİ II 

Noktalama İşaretleri ve Uygulaması, Yapım ekleri ve uygulaması, Kompozisyon yazma. Türkçe'de İsim ve Fiil çekimleri. Zarf ve Edatların kullanış biçimleri. Edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi. İlmi yazıların hazırlanmasında uygulanacak kurallar.

 

ING102 YABANCI DİL ( İNGİLİZCE ) II

The taylors, simple present tense, revision test, what are they doing? present continuous tense, present continuous tense, I'm going to buy a bike, colours, future, be going to/will revision test, In a hurry, much-many-a little-a lot, a few-few, a lot of, a lot, where were you last week?, past tense, was-were-did-didn't, a letter from a pen , simple future-will, shopping, I'd like......a pair of.....etc., revision test.

 

AŞÇ 104 GIDA HAZIRLAMA VE PİŞİRİM TEKNİKLERİ II

Ön Hazırlıklar, Izgara Et Yemeklerini Pişirme, Ön Hazırlıklar, Yiyecekleri Steaming(Buharda)Pişirme, Ön hazırlıklar, Sauteeing  (az yağda pişen ) pişen ürünler, Shallow fat frying (sığ yağ) pişen ürünler, Deep fat frying (derin yağ- bol yağ) pişen ürünler, Ön Hazırlıklar, Yiyecekleri Poaching (80-90 Derecede Isınmış Suda Pişirme), Pişirme, Ön Hazırlıklar, Yiyecekleri Braising Pişirme, Ön hazırlı, Etleri füme pişirilecek ürünler, Ön Hazırlıklar, Yiyecekleri  Gratinating  Pişirme, Ön Hazırlıklar, Fırında (Roti) va çevirerek Pişirme.

 

AŞÇ 106 GELENEKSEL DÜNYA MUTFAKLARI

Amerika mutfakları : New England eyaletleri, orta Atlantik eyaletleri, Güneydoğu eyaletleri, Meksika körfezi eyaletleri, ortabatı ve güneybatı eyaletleri, Hawaii , Güney Amerika

Asya mutfakları : Kuzey Çin, Güney Çin, Doğu Çin, Batı Çin, Kuzey, güney, doğu ve batı HindistanJaponya, Kore.

Orta doğu mutfakları : İran, Suudi Arabistan, Lübnan

Avrupa mutfakları : Kuzeybatı Fransa, Kuzeydoğu Fransa, Güneydoğu ve Güneybatı Fransa, Kuzey İtalya, orta İtalya, Güney İtalya, Güney Almanya, kuzey ve orta Almanya mutfakları, Kuzey İspanya, Güney ispanya, kuzey doğu ispanya ve kanarya adaları, Portekiz mutfağı

Türk mutfakları : Kuzeydoğu, Güneydoğu, Güneybatı ve İç Anadolu, Akdeniz, Karadeniz ve Ege bölgesi Türk mutfakları

Balkan Mutfakları : Rusya, Polonya, Macar mutfakları

 

AŞÇ 107 GİRİŞİMCİLİK II:

Uygulamalı girişimcilik 1 dersini alarak girişimcilik özelliklerini ortaya çıkaran öğrencilerin başarılı ve sürdürülebilir işletmeler kurabilmesi için kendi iş fikirlerine yönelik iş planlarını hazırlayacak ve gerekli hukuki süreci yönetecek bilgiye sahip olmaları ve uygulamalı olarak bu yetkinlikleri elde etmeleri amaçlanmaktadır.

Girişimcilik 2 dersi; şirket kurma ve yasal yapı analizleri, fikri ve sınai mülkiyet hakları, girişimcilere yönelik destek ve teşvikler, girişimcilikte başarı ve başarısızlık örneklerinin incelenmesi, profesyonel yönetime geçiş ve kurumsallaşma, globalleşen dünyada girişimci olabilmenin koşulları; işletmelerde sosyal sorumluluk ve iş etiği, Silikon Vadisi ekosistemi, iş planı yazımı ve sunumu konularında teorik bilgileri ve sınıf içi atölye çalışmalarını kapsamaktadır.

Bu ders KOSGEB Destek Programı Yönetmeliği çerçevesinde uygulanan Girişimcilik Destek Programı kapsamında düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi ile eşdeğer olup, dersten başarılı olan öğrencilere Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi verilecektir. Böylece öğrencilerin KOSGEB Girişimcilik hibe desteklerinden yararlanabilmesi olanağı tanınacaktır.  

AŞÇ 108 GENEL HUKUK

Sosyal düzen kuralları, hukukun tanımı, hukukta yaptırım ve türleri, pozitif hukukun kaynakları, özel hukuk-kamu hukuku ayırımı, özel hukukun bölümleri, kamu hukukunun bölümleri, kanunların uygulanması, hak türleri, hak sahibi, tüzel kişiler, hakların kazanılması ve kaybedilmesi, hukuki fiiller ve işlemler, hakların korunması.  

AŞÇ 110 MENÜ PLANLAMA

Menü planlama dersinde; öğrencilerin menü planlama ilke ve yöntemleri, farklı yaş gruplarının özelliklerine ve risk gruplarına göre menü planlama, ayrıca hazırlanan menülerin yönetimi ve denetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazanması amaçlanmaktadır.

Bu bağlamda menü planlama dersinde; Menü Kavramı, Menü Planlama ve Geliştirme, Menü ve Tüketici, Menü ve Yiyecek İçecek, Menü ve Üretim Menü ve Fiyatlandırma, Menü ve Tutundurma, Menü ve Servis, Menü ve Beslenme, Menü ve Maliyet, Menü ve Pazarlama konularında teorik ve uygulama çalışmalarını kapsamaktadır.

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi